Statut AMHGB

STATUTUL

ASOCIATIEI MUNICIPALE DE HOCHEI PE GHEATA BUCURESTI

 

 

 

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE:

 

Art. 1. „ASOCIATIA MUNICIPALA DE HOCHEI PE GHEATA BUCURESTI” este o structura sportiva de interes local, organizaţie obştească, democratică, independentă, nonguvernamentală, cu caracter sportiv, educativ, profesional, ce îşi desfăşoară activitatea potrivit prezentului Statut şi a reglementărilor în vigoare.

A.M.H.G.B. este constituita din sectiile asociatiilor si cluburilor sportive cuprinse in sistemul competitional municipal.

Sediul „ASOCIATIEI MUNICIPALE DE HOCHEI PE GHEATA BUCURESTI” este in Bucureşti, str. Campia Libertatii nr. 6, bl. PM 52, sc. D, et. 4, ap. 182, sector 3.

Asociaţia funcţionează pe timp nelimitat şi are scop nelucrativ.

 

Art. 2. „ASOCIATIA MUNICIPALA DE HOCHEI PE GHEATA BUCURESTI” are ca scop coordonarea, organizarea dezvoltarea si conducerea activităţii hocheistice la nivelul municipiului Bucuresti, în conformitate cu prevederile Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare, a actelor si normativelor emise de Agentia Natională pentru Sport, în baza reglementărilor si strategiilor elaborate de FRHG şi în baza statutelor şi regulamentelor proprii.

 

Art. 3. OBIECTIVE DE REALIZAT

Obiectul de activitate al A.M.H.G.Bucuresti il constituie organizarea si controlul oricarui mod de participare a hocheiului asociatie pe teritoriul Municipiului Bucuresti, la nivelurile de practicare din competenta sa si prin toate mijloacele pe care le apreciaza necesare.

In acest sens, principalele obiective ale A.M.H.G.Bucuresti sunt:

 

 • dezvoltarea si promovarea practicarii jocului de hochei pe gheata pe teritoriul Municipiului Bucuresti, sub toate formele sale si fara nici un fel de discriminare pe motive politice, religioase, rasiale, de nationalitate, sex sau varsta;
 • organizarea, conducerea, controlul si sprijinirea activitatii hocheistice pe plan municipal;
 • dezvoltarea si statornicirea unor legaturi constante intre A.M.H.G.Bucuresti si FRHG, alte asociatii judetene si cluburi de hochei pe gheata in cadrul unui sistem bazat pe autonomie, raspundere, incredere, transparenta, loialitate si coeziune;
 • elaborarea si organizarea sistemului competitional municipal prin care sa se asigure desfasurarea de campionate si competitii de hochei pe gheata la toate nivelurile, un cadru obiectiv pentru derularea acestora, ierarhizarea valorica a echipelor participante, desemnarea campioanelor si a celor care retrogradeaza;
 • organizarea procesului de selectie a jucatorilor, in concordanta cu evolutiile si cerintele de performanta pe plan intern si international;
 • prevenirea incalcarii Statutului FRHG, A.M.H.G.Bucuresti, a regulamentelor si normelor FRHG, IIHF si A.M.H.G.Bucuresti;
 • contracararea introducerii unor metode si practici neregulamentare in hocheiul pe gheata, precum si protejarea acestuia de eventualele abuzuri;
 • promovarea spiritului de fair-play in activitatea hocheistica, combaterea violentei la jocurile de hochei pe gheata si interzicerea folosirii substantelor dopante in practicarea acestui sport;
 • perfectionarea continua si ridicarea nivelului de calificare si/sau clasificare a specialistilor pentru hochei pe gheata – arbitri de nivel municipal si alti tehnicieni necesari – potrivit competentelor sale in corelatie cu nevoile activitatii hocheistice;
 • atragerea si implicarea cercetarii stiintifice si a medicinei sportive in obiectivizarea si dirijarea procesului de selectie si pregatire a jucatorilor si echipelor de hochei pe gheata, precum si in formarea si perfectionarea continua a specialistilor din activitatea hocheistica a Municipiului Bucuresti;
 • dezvoltarea bazei materiale de interes local destinata practicarii hocheiului pe gheata;
 • reprezentarea si apararea intereselor hocheistice din Municipiul Bucuresti pe plan intern;
 • sprijinirea membrilor A.M.H.G.Bucuresti aflati in situatii dificile;
 • Programe pentru educaţia, formarea şi pregătirea tinerilor pentru viaţă;
 • Constituirea unui centru de informare şi documentare;
 • Emiterea şi editarea de materiale publicitare şi reclame, în scopul promovării activităţilor asociaţiei (insigne, fanioane, pliante, ecusoane, medalii, cupe, diplome, afişe, reviste etc.);
 • Organizarea şi desfăşurarea unor programe de iniţiere în diferite activităţi specifice asociaţiei;
 • Campanie de atragere de noi membri în cadrul asociaţiei;
 • Activităţi cu caracter fan club.

 

Art. 4. MIJLOACE FOLOSITE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR PROPUSE

Pentru realizarea obiectivelor propuse, „ASOCIATIA MUNICIPALA DE HOCHEI PE GHEATA BUCURESTI” va organiza şi desfăşura întreceri sportive, cursuri, demonstraţii, programe cultural – artistice, tabere, cantonamente, excursii, conferinţe, acţiuni social-umanitare etc.

Asociaţia va colabora cu persoane fizice, organizaţii guvernamentale / nonguvernamentale, sindicate, instituţii de învăţământ şi de stat, cultură, ştiinţă, artă, sport, în vederea realizării programelor propuse.

 

 

CAPITOLUL II

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ. ORGANELE DE CONDUCERE

Art.5. ORGANELE DE CONDUCERE ALE ASOCIAŢIEI

Organele de conducere ale „ASOCIATIEI MUNICIPALE DE HOCHEI PE GHEATA BUCURESTI” sunt următoarele:

 • Adunarea Generală;
 • Consiliul Director
 • Cenzorul

Adunarea Generală este organul suprem de conducere a asociaţiei.

Adunarea Generala se intruneste, in baza hotararii Consiliului Director, la convocarea Presedintelui Asociatiei, cu minimum 15 zile inainte de data stabilita.

Fiecare membru al Adunării Generale dispune de un singur vot, in conditiile prezentului statut, membrii trecuti in actul constitutiv (fondatori) au drept de vot neconditionat.

Fiecare delegat al membrilor asociatiei va prezenta o imputernicire scrisa de reprezentare in Adunarea generala din partea structurii sportive.

Un delegat nu poate reprezenta mai mult de un membru afiliat in cadrul unei sedinte a Adunarii generale ordinare sau extraordinare.

Adunarea Generală este statutar întrunită în prezenţa a 2/3 din numărul total al membrilor săi. Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul statutar de membrii, adunarea poate fi reconvocata oricand intr-un termen de 15 zile calendaristice de la data primei intruniri. La a doua convocare, adunarea generală lucrează statutar, indiferent de numărul membrilor prezenti.

Hotărârile Adunării Generale vor fi luate cu majoritatea simplă (adică jumătate +1). Votul este obligatoriu.

Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii pentru toţi membrii, chiar dacă nu au participat la şedinţă.

Adunarea Generală se întruneşte cel puţin odată pe an. Convocarea acesteia se face de către preşedintele asociaţiei sau, în absenţa acestuia, de către unul dintre vicepreşedinţi, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită, în scris, prin orice modalitate de înştiinţare.

 • Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale actului constitutiv şi /sau ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.
 • Hotărârile Adunării Generale contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în statut pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre asociaţii care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul- verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data la care a avut loc şedinţa, după caz.

Membri Asociatiei, afiliati definitiv, dobandesc drept de vot in cadrul adunarii generale a Asociatiei dupa indeplinirea urmatoarelor conditii cumulative:

– achitarea la zi a tuturor taxelor si cotizatiilor stabilite de Asociatie;

– inscrierea si participarea efectiva in competitiile organizate de AMHGB;

– sa termine competitia la care s-a inscris, figurand in clasamentul final

– din momentul afilierii definitive clubul trebuie sa fi participat si sa fi ocupat un loc in clasament in toate competitiile municipale organizate de AMHGB pentru o perioada de minimum doua sezoane consecutive.

Adunarea Generala Extraordinara poate avea loc oridecateori este necesar.

Adunarea Generala Extraordinara se intruneste la convocarea Presedintelui Asociatiei, cu minimum 15 zile inainte de data stabilita. Daca la prima convocare nu este intrunit cvorumul necesar, Adunarea Generala Extraordinara poate fi reconvocata oricand intr-un termen de 15 zile calendaristice de la data primei intruniri. La a doua convocare, adunarea generală lucrează statutar, indiferent de numărul membrilor prezenti

Adunarea Generala Extraordinara nu poate decide decat asupra punctelor pentru care a fost convocata.

5.1. ADUNAREA GENERALĂ ARE URMĂTOARELE ATRIBUŢII:

a) Stabilirea strategiei şi obiectivelor generale ale asociaţiei;

 1. b) Modificarea actului constitutiv şi statutului asociaţiei;
 2. c) Înfiinţarea de secţii şi filiale;
 3. d) Examinarea şi adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli al asociaţiei;
 4. e) Alegerea membrilor Consiliului Director şi a Cenzorului şi determinarea atribuţiilor lor;
 5. f) Stabileşte şi aprobă bugetul asociaţiei;
 6. g) Revocarea, individual sau colectiv, a mandatelor membrilor Consiliului Director şi al Cenzorului;
 7. h) Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
 8. i) Afilierea definitiva, la propunerea Consiliului Director, a noilor membri care intrunesc toate conditiile statutare si care au fost afiliati provizoriu de Consiliul Director.
 9. j) Aproba ridicarea calitatii de membru al asociatie la propunerea Consiliului Director.

 

5.2. Consiliul director

Consiliul director asigura punerea in executare a hotararilor adunarii generale. El poate fi alcatuit si din persoane din afara asociatiei, in limita a cel mult o patrime din componenta sa.

Regulile generale privind organizarea si functionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director isi poate elabora un regulament intern de functionare.

Deciziile consiliului director, contrare legii, actului constitutiv sau statutului asociatiei pot fi atacate in justitie, in conditiile prevazute la art. 23 din OG nr 26/2000.

Consiliul director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt straine de asociatie, pentru a exercita atributiile prevazute la art. 24 alin. (2) lit. b) si d) din OG 26/2000, si de Statutul Asociatiei.

Atribuţiile Consiliului Director :

 1. a) prezinta adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;
 2. b) incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;
 3. c) aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei;
 4. d) asigură aplicarea statutului asociaţiei;
 5. e) asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării generale
 6. f) dezbate şi aprobă programul de activităţi;
 7. g) organizează, îndrumă şi coordonează activitatea asociatiei;
 8. e)coordonează activităţile pe domenii specifice, prin responsabili de activitate.
 9. f)intocmeste si ţine evidenţa membrilor asociaţiei;
 10. g)controlează modul în care sunt păstrate documentele asociaţiei;
 11. h)numeşte şi coordonează activitatea instructorilor si a responsabililor de activitate;
 12. i)întocmeşte proiectul programului de activităţi;
 13. j)aprobă regulamentul (le) de organizare şi funcţionare;
 14. k)aproba afilierea provizorie a noilor membri ai asociatiei, in baza cererilor acestora;
 15. l)stabileşte modul de retribuire şi premiere;
 16. m)aprobă modele de ecusoane, insigne, fanioane etc.
 17. n)propune ridicarea calităţii de membru al asociaţiei;
 18. o)aprobă propunerile făcute în toate domeniile ce intră în competenţa sa (retribuire, premiere, angajări de personal, contracte economice, luări de poziţie care angajează asociaţia etc.).
 19. p) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala.

 

 

 • CENZORUL

Este numit prin Actul Constitutiv, putând fi revocat din funcţie oricând, de către Adunarea Generala, cu majoritate absolută de voturi. Revocarea poate fi propusă, în scris şi motivat, sub sancţiunea neluării în discuţie, de oricare membru al asociaţiei.

Mandatul cenzorului este pe perioadă determinată de 1 (un ) an, cu posibilitatea prelungirii.

Cenzorul nu face parte din organele de conducere ale asociaţiei.

Cenzorul verifică, în interesul membrilor asociaţiei, corectitudinea operaţiilor financiare ale acesteia.

Primul cenzor al Asociatiei este CORDUBAN GABRIELA NARCISA, cetatean roman, sex feminin, casatorita, domiciliata in Bucuresti, Str. Baia de Fier, nr.8, Sector 3, nascuta la data de 20.04.1978 in Mun. Rosiori de Vede, jud. Teleorman, fiica lui Valentin si Ioana, identificata cu CI seria RRnr. 494448, eliberata de SPCEP S3 la 21.11.2007, CNP 2780420341696.

 

Atribuţiile Cenzorului:

 1. are acces liber şi direct la toate domeniile financiare ale asociaţiei;
 2. controlează modul în care este administrat patrimoniul (fonduri şi bunuri aflate în proprietatea şi/sau folosinţa asociaţiei);
 3. verifică realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli;
 4. întocmeşte şi prezintă rapoarte, din oficiu şi/sau la solicitarea Consiliului Director, în condiţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a asociaţiei;
 5. prezintă anual un raport pe care îl supune spre aprobare Adunării Generale.

 

 • MEMBRII ASOCIAŢIEI

La A.M.H.G. Bucuresti se pot afilia structurile sportive cu personalitate juridica, legal constituite si recunoscute oficial, respectiv cluburile persoane juridice de drept privat/public, ale caror echipe participa in competitiile organizare de A.M.H.G. Bucuresti, precum si asociatiile sportive fara personalitate juridica participante in competitiile oficiale locale organizate de asociatia municipala.

Afilierea structurilor sportive la A.M.H.G. Bucuresti se poate face numai dupa ce le este recunoscuta oficial calitatea de „structura sportiva”, ca urmare a inscrierii, dupa caz, in Registrul Sportiv tinut la MTS – in cazul cluburilor sau in Registrul Sportiv tinut la Directia pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti – in cazul asociatiilor sportive fara personalitate juridica, conform procedurilor prevazute in Regulamentul de aplicare a Legii sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

Membrii afiliati ai A.M.H.G.Bucuresti sunt reprezentati de catre aceasta, prin delegatul sau cu drept de vot la Adunarea Generala a FRHG. Aceasta prevedere nu se aplica in cazul cluburilor ala caror echipe participa in campionatul National, si celor cu activitate exclusiv de copii si juniori participante in campionatele nationale de juniori, acestea fiind reprezentate direct in Adunarea Generala a FRHG prin delegatii lor cu drept de vot.

Schimbarea formei juridice a unui membru afiliat impune obligatia reafilierii la A.M.H.G. Bucuresti, potrivit dispozitiilor prezentului statut si regulamentelor in materie ale asociatiei.

Structurile sportive, cu sau fara personalitate juridica, ale caror echipe promoveaza din campionatul judetean in campionatul national organizat de FRHG, trebuie sa se afilieze la FRHG. Pentru afilierea la FRHG a asociatiilor sportive fara personalitate juridica este necesara transformarea acestora in cluburi sportive, in conditiile legii si inscrierea in Registrul Sportiv.

Cluburile afiliate la FRHG ale caror echipe retrogradeaza in campionatul municipal, trebuie sa se afilieze la asociatia municipala pentru a avea drept de participare la competitiile organizate de aceasta.

Calitatea de membru al asociatiei se dobandeste, la cerere, dupa obtinerea calitatii de „structura sportiva”, prin obtinerea Certificatului de Identitate Sportiva eliberat de autoritatea municipala sau nationala competenta, dupa caz. Cererea de afiliere definitiva trebuie aprobata de Adunarea Generala a Asociatiei cu majoritate simpla.

 

Membrii asociaţiei au următoarele drepturi:

 • să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere, in conditiile prezentului statut;
 • să participe cu vot deliberativ la luarea hotărârilor în adunarea generală, in conditiile prezentului statut;
 • să participe la activităţile organizate de asociaţie;
 • să beneficieze, cu prioritate, de rezultatele activităţii desfăşurate de asociaţie;

 

Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii:

 • să sprijine programele şi să realizeze scopurile asociaţiei, corespunzător angajamentelor asumate;
 • să achite contribuţia lunară şi anuală, în cuantumul stabilit de Adunarea Generală. Neachitarea taxelor si cotizatiilor la termenele stabilite de AMHGB, atrage neinregistrarea structurii sportive in clasamentul final al competitiei la care aceasta participa;
 • sa participe la competitiile organizate de Asociatie;
 • să nu desfăşoare activităţi de natură a prejudicia interesele asociaţiei.

 

Asociaţia poate acorda titlul de membru de onoare unor persoane fizice care au merite deosebite în susţinerea scopului şi programelor asociaţiei, în strângerea de fonduri necesare finanţării programelor, în atragerea de sponsori şi donatori.

Primirea de noi asociaţi şi numirea membrilor de onoare se hotărăşte de Adunarea Generală, cu majoritatea simplă a voturilor, la propunerea Consiliului Director.

 

5.5 PIERDEREA CALITĂŢII DE MEMBRU:

 1. prin excludere, atunci când asociatul:
 • nu îşi îndeplineşte obligaţiile statutare;
 • desfăşoară activităţi contrare statutului, hotărârilor şi programelor asociaţiei. Excluderea poate fi propusă de oricare membru al asociatiei sau de Consiliul Director, în scris şi motivat, sub sancţiunea neluării sale în discuţie;
 • a fost condamnat pentru săvârşirea unor infracţiuni;
 1. la cererea expresă a asociatului care solicită retragerea;
 2. la decesul asociatului.

 

Excluderea are loc prin hotărârea Adunării Generale, adoptată cu majoritatea simplă a asociaţilor prezenţi, la propunerea Consiliului Director.

Hotararea adunarii generale poate fi atacata in justitie de catre oricare dintre membri asociati, in termen de 15 zile de la data cand a avut loc sedinta.

 

                                                                 

CAPITOLUL III

                               RESURSELE PATRIMONIALE ALE ASOCIAŢIEI

 

Art. 6. FONDURILE BANESTI

Fondurile băneşti ale asociaţiei provin din:

 • taxe de înscriere şi cotizaţii;
 • demonstraţii, donaţii, sponsorizări sau legate, publicitate;
 • subvenţii ale unor persoane fizice sau juridice, din ţară sau străinătate;
 • promovarea de campanii vizând strângerea de fonduri;
 • dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
 • dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie;
 • venituri realizate din activităţi economice directe;
 • resurse obţinute de la bugetele de stat şi/sau de la bugetele locale;
 • alte venituri prevăzute de lege.

 

Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu, şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al asociaţiei.

Veniturile realizate vor fi folosite conform prevederilor bugetare, în scopul realizării obiectivelor propuse în statut şi în programele de activităţi.

Asociaţia poate beneficia de bunuri materiale rezultând din donaţii şi/sau legate ori puse la dispoziţie de către unii membrii ai asociaţiei, pentru diferite perioade.

Asociaţia îşi poate deschide conturi în bancă, în lei sau valută.

Patrimoniul iniţial al „ASOCIATIEI MUNICIPALE DE HOCHEI PE GHEATA BUCURESTI” este în valoare de 500 lei, depus la Raiffeisen Bank, pe numele asociaţiei.

 

 

 

 

CAPITOLUL IV

DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI

 

Art. 7. DIZOLVARA ASOCIATIEI

Asociaţia se dizolvă conform legii, astfel;

 1. de drept;
 2. prin hotărâre judecătorească;
 3. prin hotărârea Adunării Generale;

 

Asociaţia se dizolvă de drept, prin:

– imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în caz de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt, nu se produce schimbarea acestui scop;

– imposibilitatea constituirii adunării generale sau a constituirii consiliului director, în conformitate cu statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generală sau, după caz, consiliul director, trebuia constituit;

– reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni;

Constatarea dizolvării de drept a asociaţiei se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circuimscripţie îşi are sediul asociaţia, la cererea oricărei persoane interesate.

 

Asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:

– când scopul sau activitatea asociaţiei a devnit ilicită sau contrară ordinii publice;

– când realizarea scopului este urmărită prin realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

– când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

– când asociaţia a devenit insolvabilă;

– când asociaţia, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, a desfăşurat activităţi pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizaţii administrative prealabile, în lipsa acestora.

Instanţa competentă să hotărască dizolvarea este judecătoria în circumscripţia căreia asociaţia îşi are sediul.

 

Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea adunării generale, în termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul-verbal în formă autentică se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a fi înscris în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Dizolvarea asociaţiei are ca efect deschiderea procedurii de lichidare, care se efectuează în conformitate cu prevederile O.G. nr.26/2000 modificată.

În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. Destinaţia bunurilor respective este stabilită conform prevederilor art. 60 din O.G. nr. 26/2000.

Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public, cu scop identic sau asemănător, în baza unei hotărâri a Adunarii Generale a Asociatilor..

 

CAPITOLUL V

DISPOZIŢII FINALE

           

            Modificarea actului constitutiv şi/sau a statutului se face cu respectarea prevederilor legale, în baza procesului verbal al Adunării Generale şi/sau al şedinţei Consiliului Director, după caz.

Caracteristicile stampilei si siglei asociatiei vor fi stabilite de Consiliul Director.

 

Activitatea curenta a asociatiei va fi asigurata conform prezentului statut, a actului constitutiv si a regulamentelor de organizare si functionare care vor fi adoptate de adunarea Generala in conformitate cu prevederile prezentului statut.

 

            Prezentul statut se completează cu dispoziţiile legale în vigoare.

 

 

Comments are closed.

Scroll To Top
shared on wplocker.com